ข้อ
ข้อมูล รายละเอียด
O1 โครงสร้าง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานปัจจุบัน
O2 ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้องกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A Q&A (ถาม-ตอบ)
O9Social NetworkSocial Network
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E-ServiceE-Service
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31ประเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย