ฝ่ายบริหาร

นายประวีณ เชิงสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0862286464 , 0956093845
นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)
Tel 0914180010
นายเมธี หินทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0831296171
นางสาวลำพูน สิงห์ขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0844282956
นายสมใจ มูลอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0803056967

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย