ฝ่ายบริหาร

นายประวีณ เชิงสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

นายปรีดา กุลแสนไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

นางสาวปทิตตา งอมสระคู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

นายณรงค์ศักดิ์ สังมาตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)

นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย