ฝ่ายบริหาร


นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
Tel 0656539354
นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)
Tel 0914180010
นายทรงศักดิ์ พรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
การบริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0813805517
นางสาวลำพูน สิงห์ขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0844282956
นายสมใจ มูลอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0803056967

Facebook Comments