ประกาศผลสอบนักเรียน 1/2563


ระบบ SGS สำหรับคุณครู

ประกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

ตารางสอบปลายภาค สอบวันที่ 2-6 พ.ย. 2563 และ สมรรถนะ

  1. คำสั่งสอบ
  2. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
  3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

สมรรถน

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”กษิณา 63″

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1.คุณครูร่วมกิจกรรม
2.นักเรียนร่วมกิจกรรม
3.ู้เกษียณเข้าเวที
4.ผู้เกษียณร่วมงาน
5.งานเลี้ยงตอนกลางคืน
6.การแสดง
7.ผู้เกษียณลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
8.ผู้เกษียณเลี้ยงขอบคุณ
9.วิดิโอ

ประชุมประจำเดือน กันยายน และแนะนำคุณครูนุชวนา สตารัตน์ วิชาเอกภาษาไทย

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

แนะนำคุณครูคนใหม่ และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

1.นายณรงค์ สุดชารี วิชาเอก สังคมศึกษา
2.นางสาวปาริณี หาญอาษา วิชาเอก ภาษาจิน
3.นายวราวุธ ไชยฤกษ วิชาเอก ดนตรี
4.นายวีรยุทธ หยุดยั้ง วิชาเอก คอมพิวเตอร์
5.นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย วิชาเอก คณิตศาสตร์
6.นางสาววงเดือน สมภูงา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
7.นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ วิชาเอก ภาษาไทย
8.Mr.Petrus Franciscuc Marinus