ประกาศ เรื่องการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม(กลุ่มรอยต่อ)

1.ประกาศ เรื่องการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม(กลุ่มรอยต่อ)
2.รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน โควิด 19 กสศ ประจำปี 2564
2.1 รายชื่อนักเรียนลำดับที่ 1-35
2.2 รายชื่อนักเรียนลำดับที่ 36-75
2.3 รายชื่อนักเรียนลำดับที่ 76-115
2.4 รายชื่อนักเรียนลำดับที่ 116-125

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ รายงานตัว และมอบตัว นักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตามปฏิทิน สพฐ.

ม.1 จากเดิมวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 จากเดิมวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ตามสถานการณ์โควิด – 19

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-28 เม.ย.64

 1. รับสมัคร ม.1 วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 สอบวันที่ 8 พ.ค. 64 รายงานตัวมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64
  รับสมัคร ม.4 วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 สอบวันที่ 9 พ.ค. 64 รายงานตัวมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64
 2. วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ วิชาละ 20 ข้อ รวม 100 คะแนน
 3. เอกสารการมอบตัวให้นำมา ม.1 วันที่ 8 พ.ค.64, ม.4 วันที่ 9 พ.ค.64
  1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบการศึกษา
  2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
  4.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
  5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
 4. ่าบำรุงการศึกษาเทอมที่ 1
  ค่าบำรุงการศึกษาเทอมที่ 2
 5. าวน์โหลดใบสมัคร
 6. ลิงค์สมัครออนไลน์
 7. ดูรายชื่อนักเรียนสมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียน ER

  null
 1. ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.1
 2. ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.4
 3. ค่าเทอม
 4. ระกาศรับสมัคร
 5. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 6. แบบฟอร์มสมัครเรียน ห้องเรียน ER
 7. ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.1
 8. ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.4

ตารางสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

 1. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
 2. ตารางสอบปลายภาค D.C
 3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย
 4. คำสั่งคุมสอบ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 1. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
 2. รุ่นพี่ที่ฐาน ม.1
 3. วิดิโอเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

รายชื่อนักเรียนสอบนักธรรม

 1. รายชื่อนักเรียนสอบนักธรรมชั้นตรี
 2. รายชื่อนักเรียนสอบนักธรรมชั้นโท