OLYMPUS DIGITAL CAMERA

แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2564

1.จัดนักเรียนห้องเรียนละ 35 คน แบ่งเป็นห้อง ก. 18 คน ห้อง ข. 17 คน
2.การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนห้อง ก และ ห้อง ข สลับกันมาเรียนเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์
3.นักเรียน ER มาเรียนทุกวัน
4.วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียน ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อที่จะมารับหนังสือ ชุดพละ ฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน
5.วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภาคเช้าปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ภาคบ่ายปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ที่หอประชุมชั้น 2

คณะกรรมการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเทอม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564

  1. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหม่
  2. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใหม่
  3. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใหม่
  4. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่
  5. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใหม่
  6. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใหม่