ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1
1.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 1
2.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 2
3.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 3
4.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 4
5.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 5
6.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 6
7.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 7

รายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.4
1.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 1
2.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 2
3.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 3
4.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 4
5.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 5
6.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 6
7.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 7
8.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 8
9.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 9

10.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 10ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ประเภท รถโดยสารส่วนบุคคล

ดูผลการเรียนทาง SGS

SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน