ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อรวมห้อง ม.4

ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.1

1.ประกาศผลสอบเข้า ม.1 รวมห้อง
2.ประกาศผลสอบเข้า ม.1 แยกห้อง

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1
1.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 1
2.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 2
3.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 3
4.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 4
5.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 5
6.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 6
7.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 7

รายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.4
1.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 1
2.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 2
3.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 3
4.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 4
5.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 5
6.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 6
7.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 7
8.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 8
9.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 9

10.รายชื่อนักเรียนเรียน ห้องสอบที่ 10ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ประเภท รถโดยสารส่วนบุคคล