สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
          งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

     วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
         ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

·  เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร

·  มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

·  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

·  เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

·  เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                          
               

                 

 

 

                                                                             

 

001 ขี้เหล็ก

050 มะหวด

002 ชาดัด ข่อยจีน

051 หูกระจง

003 ลั่นทม

052 ย่านาง

004 เฟื่องฟ้า

053 หูปลาช่อน

005 จั๋ง

054  ฟักทอง

006 สัตบรรณ

055 คริสติน่า

007 กระถินณรงค์

056 ปาล์มสิบสองปันนา

008 คูน

057 อากาเว่

009 บานบุรี

058 ไทรเกาหลี

010 หางนกยูงฝรั่ง

059 กระบก

011 มะพร้าว

060 หมากเขียว

012 จามจุรี

061 มะละกอ

013 ปีป

062 ไผ่เชียงไพร

014 เทียนหยด

063 กล้วยน้ำว้า

015 กันเกรา

064 มะกอกหนัง

016 หมากเหลือง

065 มะค่าแต้

017 รัก

066 สบู่แดง

018 พอก

067 เข็มเหลือง

019 สัก

068 ปาล์มหางกระรอก

020 ข่อย

069 โมกน้ำ

021 มะขามเทศ

070 พลูด่าง

022 ทองกวาว

071 ขนุน

023 มะม่วง

072 คัดเค้า

024 ปะดู่ป่า

073 โพธิ์

025 เข็ม

074 ลีลาวดีใบลูกศร

026 เสาวรส

075 เตยทะเล, ลำเจียก

027 กระดุมทองเลื้อย

076 ปรงเขา

028 สารภี

077 ชะพลู

029 หมากผู้หมากเมีย

078 ปาล์มขวด

030 ชบา

079 พุดฝรั่ง

031 หว้า

080 กล้วยไม้

032 กาหลง

081 ต้อยติ่งเทศ

033 ติ้วขาว

082 สะเดา

034 โกสน

083 ตะโก

035 โมกบ้าน

084 หมากเม่า

036 กระถิน

085 พิกุล

037 ลำดวน

086 การเวก

038 อินทนิลน้ำ

087 ชวนชม

039 อโศก

088 แคนา

040 กฤษณา

089 ทองอุไร

041 มะยม

090 ธรรมรักษา

042 ข่า

091 เงินไหลมา

043 ยอบ้าน

092 ตำลึง

044 พญาไร้ใบ

093 มะระขี้นก

045 วาสนาอธิฐาน

094 แคบ้าน

046 พะยุง

095 มะนาว

047 ไทรย้อยใบเหลม

096 ป่าช้าหมอง

048 กระทุ่ม

 

049 กุ่ม

 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 ม.3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร 043-580649
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : คุณครูกิตติ  ทวยสอน, คุณครูนิมิตต์  การะดี, คุณครูวิระ  โกสุมาลย์, คุณครูวรลักษณ์  ภาคมฤค, คุณครูกัลยา  สุเมตร, คุณครูจันจิรา  ทุมแสน