แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ข้อ ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1 โครงสร้าง – ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/1.โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุวรรณภูมิ65.pdf
O2 ข้อมูลผู้บริหาร – ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O2.ฝ่ายบริหาร65.pdf
O3 อำนาจหน้าที่ – ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนสุวรรณภูมิว.pdf
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน– ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2565https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o4-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา-๒๕๖๔-๒๕๖๗.pdf
O5ข้อมูลการติดต่อ – ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร (ยังไม่ปรากฎในเว็บ)
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O5ข้อมูลการติดต่อ.pdf
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/รวมไฟล์.pdf
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O7ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
O8Q&A (ถาม-ตอบ) – ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/QA1.png
O9Social Network – ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/social-network.pdf
O10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565 https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o10-แผนปฎิบัติการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย-ปี-๒๕๖๕-ส่งเขต.pdf

O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯปี-2565-รอบ6เดือน-แรก.pdf

O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o12-รายงานโครงการ-ปี-2564-สุวรรณภูมิวิทยาลัย.pdf

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O13-95-2565คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนสุวรรณภูมิวิท.pdf

O14
คู่มือหรือ มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
พร้อมรายละเอียด
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o14คู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่O14.pdf

https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานทะเบียน2.pdf

https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O14.-คู่มือการให้บริการของธนาคารโรงเรียน3.pdf

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o15รายงานการให้บริการอาคารสถานที่-O15.pdf

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o16รายงานความพึงพอใจการจัดการศึกษาO16.pdf

O17
E–Service
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/17-vert.jpg

O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2565.pdf

O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2565.pdf

O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf

O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัส.pdf

O22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O22-รวมpdf.pdf

O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O23รวมpdf.pdf

O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ.pdf

O25
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O25-ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย.pdf

O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O26นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
O
27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O27รวมหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-1.pdf

O29
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o29คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข.pdf

O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/030-ร้องเรียน.jpg

O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี
พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/031-ร้องเรียน.jpg

O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/032-ช่องทางรับฟังความคิดเห็นpdf.pdf

O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/033-เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ.pdf

O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf

O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf

O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf

O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O38รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-รร-สุวรรณภูมิวิทยาลัย-ปีงบประมาณ-2565.pdf

O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2565

https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/o40รายงานผลการกำกับติดตาม-ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ป้องกันการทุจริต-65-รอบ-6เดือนแรก-สว.docx.pdf

O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2565
https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O41รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-65.pdf
O42

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2564 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O42-สว.-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ.pdf
O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.swschool.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf

Facebook Comments