พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

แนะนำคุณครูคนใหม่ และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

1.นายณรงค์ สุดชารี วิชาเอก สังคมศึกษา
2.นางสาวปาริณี หาญอาษา วิชาเอก ภาษาจิน
3.นายวราวุธ ไชยฤกษ วิชาเอก ดนตรี
4.นายวีรยุทธ หยุดยั้ง วิชาเอก คอมพิวเตอร์
5.นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย วิชาเอก คณิตศาสตร์
6.นางสาววงเดือน สมภูงา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
7.นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ วิชาเอก ภาษาไทย
8.Mr.Petrus Franciscuc Marinus

BACK TO SCHOOL

ปฐมนิเทศ ม.1 30 มิ.ย.2563

ประชุมก่อนเปิดเรียน 29 มิ.ย.63

อบรม Google Classroom วันที่ 26 มิ.ย. 2563

อบรม google classroom วันที่ 25 มิ.ย. 2563