การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด

การติดตามการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) การจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 22 ก.ค.62

รวมกิจกรรมวันเข้าพรรษา มอบเกียรติบัตร สภ.สุวรรณภูมิ อบรม

ตารางสอบกลางภาค 1/2562 สอบวันที่ 24 – 26 ก.ค. 2562

1.คำสั่ง
2.ตารางสอบ ม.ต้น
3.ตารางสอบ ม.ปลาย
4.ตารางสอบ ER

ประกาศสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ
1.ประกาศผลสอบระดับชั้น ป.5-ป.6
2.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.1
3.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.2
4.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.3
5.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.4
6.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.5
7.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.6