Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ตารางสอบกลางภาควันที่ 16-20 ส.ค.2564 ภาคเรียนที่1/2564

ตารางสอบกลางภาค ม.ต้น
ตารางสอบกลางภาค ม.ปลาย

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.2564

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 19-23 ก.ค.2564

ตารางเรียนการสอนออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2564

 1. ตารางเรียนการสอนออนไลน์ PDF
 2. ตารางเรียนการสอนออนไลน์ JPG
  1. ตารางเรียน ม.1 ปรับใหม่
  2.ตารางเรียน ม.2
  3.ตารางเรียน ม.3
  4.ตารางเรียน ม.ปลาย สายไม่เน้นวิทย์ ม.4/1-ม.4/4 ปรับใหม่
  5.ตารางเรียน ม.ปลาย สายไม่เน้นวิทย์ ม.5/1-ม.5/5

  5.1ตารางเรียน ม.ปลาย สายไม่เน้นวิทย์ ม.5/1-ม.5/3 ปรับใหม่
  6.ตารางเรียน ม.ปลาย สายไม่เน้นวิทย์ ม.6/1-ม.6/5

  6.1ตารางเรียน ม.ปลาย สายไม่เน้นวิทย์ ม.6/1-ม.6/3 ปรับใหม่
  7.ตารางเรียน ม.ปลาย สายเน้นวิทย์ ม.4/5-ม.4/10 ปรับใหม่
  8.ตารางเรียน ม.ปลาย สายเน้นวิทย์ ม.5/6-ม.5/8 ปรับใหม่
  9.ตารางเรียน ม.ปลาย สายเน้นวิทย์ ม.6/6-ม.6/8
  10.ตาราเรียน ม.ปลาย สายทวิศึกษา ม.6/4-ม.6/5 ปรับใหม่

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 12-13 ก.ค.2564

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 6-9 ก.ค.2564

แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2564

1.จัดนักเรียนห้องเรียนละ 35 คน แบ่งเป็นห้อง ก. 18 คน ห้อง ข. 17 คน
2.การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนห้อง ก และ ห้อง ข สลับกันมาเรียนเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์
3.นักเรียน ER มาเรียนทุกวัน
4.วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียน ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อที่จะมารับหนังสือ ชุดพละ ฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน
5.วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภาคเช้าปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ภาคบ่ายปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ที่หอประชุมชั้น 2