การงานอาชีพ

นายสมพร มาตย์คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิชาเอก บริหารการศึกษา
สอนวิชา งานเกษตร 1
โทร 0895695781
This image has an empty alt attribute; its file name is sompronW.jpg
นางสมพร อ่อนสองชั้น
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การจัดการ
ทั่วไป (ศศ.บ.)
สอนวิชา ธุรกิจ 1
โทร 0981045091

This image has an empty alt attribute; its file name is kannika.jpg
นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คหกรรม
(ปกศ.สูง)
สอนวิชา การงานอาชีพ 1
โทร 0836644482

This image has an empty alt attribute; its file name is amonrat.jpg
นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา งานประดิษฐ์ของชำร่วย
โทร 0821152755

Facebook Comments