การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายกิตติ ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 0833326113
This image has an empty alt attribute; its file name is sompronM.jpg
นายสมพร มาตย์คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
สอนวิชา งานเกษตร 1
โทร 0895695781
This image has an empty alt attribute; its file name is panne.jpg
นางพรรณี โยธาขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณา
รักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ห้องสมุด 1
โทร 0810496530
นายนิมิตต์  การะดี
ครูชำนาญการ
วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา การงานอาชีพ
โทร 0918652947
นายวิระ โกสุมาลย์
ครู
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ
โทร 0878560741
This image has an empty alt attribute; its file name is kannika.jpg
นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คหกรรม
(ปกศ.สูง)
สอนวิชา การงานอาชีพ 1
โทร 0836644482
นางสมพร อ่อนสองชั้น
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การจัดการ
ทั่วไป (ศศ.บ.)
สอนวิชา ธุรกิจ 1
โทร 0981045091
นางวรลักษณ์ ภาคมฤค
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ
โทร 0918635909
นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา งานประดิษฐ์ของชำร่วย
โทร 0821152755
นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาโท การบริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
โทร 0982698519
นางจันจิรา ทุมแสน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก บริหารธุรกิจ (ศษ.บ)
สอนวิชาการงานอาชีพ4
โทร 0847695949 
นางกัลยา สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร 0653688387

Facebook Comments