Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (SW SCIENCE TEST II ) ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 (sw science test II) ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่รางวัลและทุน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผลสอบการแข่งขันภาษาอังกฤษ

1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลสอบทาง SGS

ประกาศผลสอบทาง SGS
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “SW TEST OF ENGLISH PROFICIENCY” ครั้งที่ 2 ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.5-6), ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
1.ประกาศสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

2.ตารางสอบ

3.ใบสมัคร