Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

1.ผลการสอบจัดห้องคอม ม.1

2.ผลการสอบจัดห้องดนตรี ม.1

3.ผลการสอบจัดห้องพละ ม.1

4.ผลการสอบจัดห้องภาษา ม.1

5.ผลการสอบจัดห้องวิทย์-คณิต ม.1

6.ผลการสอบจัดห้องทวิศึกษา ม.4

7.ผลการสอบจัดห้องพละ ม.4

8.ผลการสอบจัดห้องวิทย์-คณิต ม.4

9.ผลการสอบจัดห้องอังกฤษ-จีน-ฝรั่งเศส ม.4

10.ผลการสอบจัดห้องอังกฤษ-สังคม ม.4

แจ้งรับวุฒินักเรียนที่จบการศึกษาพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2561 รับที่โดม ม.3 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ม.6 วันที่ 4 เมษายน 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ER)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ER)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนอัจฉริยภภาพทาางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ER)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.1 และ ม.4

1.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.1
2.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.4

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

1.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ต้น
2.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ปลาย
3.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ห้องเรียนพิเศษ ER