กรณีที่ 3 นักเรียนที่จะส่งผลการสอบแก้ตัว ในกรณีที่ครูลงรายมือชื่อรับรองแล้ว

Facebook Comments