วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายเด่น อุดม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0804813529

นางวินิตย์ แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0885725925


นางรัตนา ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0878532313


นางจุลจิรา ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาโครงงานวิทย์ฯ
Tel 0817684097

นางอรัญญา ทีบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0833549247


นายกาญจนะ นามสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0810737075

นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0843913075

นางนิตินุช เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0872166489

นางอรัญญา ทีบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0833549247

นางทองไพร เปรมปรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโทการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ค.ม)
สอนวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Tel 0960956463

นางชฎาธาร แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0878541350


นางระเบียบ หนูน้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0854663152

 นางสมหมาย อัณโน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0934429653


นางจุฑาแก้ว ประสานสุข
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0896661377

นางอรอนงค์ สอนสนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0846004233

นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ
ครู
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
สอนวิชา เคมี
Tel 0979266632

นางปราณี ชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยาศึกษา
(ค.บ.)
ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา (กศ.ม)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0811178289

นางสาวลำพูน สิงห์ขา
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0844282956

นางขนิษฐา วีรธนศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0844283705

นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0893951191

นางสาววรรณภา เลิศพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0885623799

นางสุริโย จันทร์มณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชา คณิตศาสตร์
Tel 043 580649

นางดาว จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาตร์-เคมี (กศ.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา เคมีและโลกดาราศาสตร์
Tel 0804803529

นายนวพล ผาบุญมา
ครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0879758700

นางสุกานดา ภาระเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา แนะแนว
โทร 0817399917

นางสาวจตุพร สอนสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
โทร 088-3273432

Facebook Comments