วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายกาญจนะ นามสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0810737075

นางวินิตย์ แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0885725925


นางรัตนา ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0878532313


นางจุลจิรา ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาโครงงานวิทย์ฯ
Tel 0817684097

นางอรัญญา ทีบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0833549247
นายเด่น อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0864917215
นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0882602880
นางนิตินุช เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0872166489
นางทองไพร เปรมปรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโทการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ค.ม)
สอนวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Tel 0960956463
นางชฎาธาร แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0878541350
นางระเบียบ หนูน้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0854663152
นางสุกานดา ภาระเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา แนะแนว
โทร 0817399917
นางจุฑาแก้ว ประสานสุข
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0896661377
นางอรอนงค์ สอนสนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0846004233
นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
สอนวิชา เคมี
Tel 0979266632
นางปราณี ชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยาศึกษา
(ค.บ.)
ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา (กศ.ม)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0811178289
นางสาวลำพูน สิงห์ขา
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0844282956
นางขนิษฐา วีรธนศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0844283705
นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0893951191
นางสาววรรณภา เลิศพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0885623799
นางสุริโย จันทร์มณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 043 580649
นางดาว จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาตร์-เคมี (กศ.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา เคมีและโลกดาราศาสตร์
Tel 0804803529
นายนวพล ผาบุญมา
ครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0951683463
นางอารี ช่างยันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกเคมี (คบ.)
สอนวิชาเคมี
Tel 098586474


นางกัญณิชา หินทอง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์
Tel 0876494957
This image has an empty alt attribute; its file name is jatuporn.jpg

นางสาวจตุพร สอนสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 088-3273432

Facebook Comments