วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

This image has an empty alt attribute; its file name is teerapong.jpg
นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0882602880

นางวินิตย์ แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0885725925


นางรัตนา ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0878532313


นางจุลจิรา ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาโครงงานวิทย์ฯ
Tel 0817684097

นางอรัญญา ทีบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0833549247
นายเด่น อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0864917215
This image has an empty alt attribute; its file name is kanjana.jpg
นายกาญจนะ นามสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0810737075
นางนิตินุช เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0872166489
นางทองไพร เปรมปรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโทการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ค.ม)
สอนวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Tel 0960956463
นางชฎาธาร แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0878541350
นางระเบียบ หนูน้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0854663152
นางสุกานดา ภาระเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา แนะแนว
โทร 0817399917
นางจุฑาแก้ว สุริยาประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0896661377
นางอรอนงค์ สอนสนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0846004233
นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
สอนวิชา เคมี
Tel 0979266632
นางปราณี ชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยาศึกษา
(ค.บ.)
ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา (วท.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0811178289
นางสาวลำพูน สิงห์ขา
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0844282956
นางสาวอัมพร กมลเลิศ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท ฟิสิกส์ (วท.ม.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ม.5
Tel 0924547951
นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0893951191
นางสาววรรณภา เลิศพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0885623799
นางสุริโย จันทร์มณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 043 580649
นางดาว จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาตร์-เคมี (กศ.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา เคมีและโลกดาราศาสตร์
Tel 0804803529
นายนวพล ผาบุญมา
ครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0951683463

นางอารี ช่างยันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกเคมี (คบ.)
สอนวิชาเคมี
Tel 098586474
นายกิตติ ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
โทร 0833326113
นายวิระ โกสุมาลย์
ครู
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ
โทร 0878560741

นางกัลยา สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สอนวิชา คอมพิวเตอร์
โทร 0653688387
นางกัญณิชา หินทอง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์
Tel 0876494957
นายวีรยุทธ หยุดยั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ โทร 0883216522
This image has an empty alt attribute; its file name is บัณฑิตา.jpg
นางสาวบัณฑิตา ทุมมา
ครู
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ (ศษ.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3-ม.4
Tel 0882281732
This image has an empty alt attribute; its file name is jatuporn-1.jpg
นางสาวจตุพร สอนสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 088-3273432

Facebook Comments