ฝ่ายบริหาร


นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
Tel 0656539354
นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)
Tel 0914180010
นายทรงศักดิ์ พรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
การบริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0813805517
นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล
บริหารการศึกษา (กศ.ม.)
Tel. 0898628558
ดร.ณัฐชา แก้วเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารและพัฒนาการศึกษา (กศ.ด.)
Tel 091-867-1413

Facebook Comments