ฝ่ายบริหาร


นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
Tel 0656539354
นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)
Tel 0914180010
นายพงศกร โสรถาวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
บริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0956683622 
This image has an empty alt attribute; its file name is roun-1.jpg
นางรุ่งนภา มาศจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
บริหารการศึกษา (กศ.ม.)
Tel 0852869354
นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล
บริหารการศึกษา (กศ.ม.)
Tel. 0898628558

Facebook Comments