ฝ่ายบริหาร


นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
Tel 0656539354

นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)
Tel 0914180010

นายพงศกร โสรถาวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
บริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0956683622 

นางสมสมัย อ่อนคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0810508089

นางรุ่งนภา มาศจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
บริหารการศึกษา (กศ.ม.)
Tel 0852869354

Facebook Comments