วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (School Vision)

“ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตามความถนัด พัฒนาสู่อาชีพ มีคุณธรรมนำความรู้คู่ชุมชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พัฒนาตามหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง “

พันธกิจ (Mission)

 • ๑.จัดการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน
 • ๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน
 • ๓.พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 • ๔.ส่งเสริมและร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการศึกษา
 • ๕.สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ๖.จัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • ๗. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย (Goal)

 • ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
 • ๒. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะในการทำงานมุ่งสู่อาชีพ
 • ๓. บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม\
 • ๔.โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการ ศึกษา
 • ๕.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • ๖. จัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • ๗. บุคลากรและผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Facebook Comments