วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (School Vision)

“โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานสากล และมีทักษะวิชาชีพ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างหลากหลาย บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการด้วยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานสากล และมีทักษะวิชาชีพ
 2. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีการวัดและการประเมินที่หลากหลาย มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 3. สูตรสถานศึกษาสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างหลากหลาย บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ
 6. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

Facebook Comments