คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายวีระ ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
โทร 0885611639
นายอำนวย หกพันนา
ครู
วิชาเอก สถิติประยุกต์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0868619764

นายจำนงค์ จิตฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0990079089
นายศรีรัตน์ สนสี
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0933922501
นางสุมาลี บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
โทร 0885137046
นางจิราพร จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา-คณิตศาสตร์(ศษ.บ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
โทร 0935493232
นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำ
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
โทร 0619495389
นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติ
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร์ (ศษ.บ)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
โทร 0874404947
นางอรวริญญ์ จันทะคัด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
โทร 0898962853
นางจิราพร คนตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0895759365
นางณิรดา ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0821026064
นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร

นางวรนิพิฎ ศิริจันทร์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
สาขา การศึกษาคณิตศาสตร์
โทร 091-8197079

Facebook Comments