ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวรรณ์ จันทร์สระคู
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0854668824
นายเชิด แปวประเสริฐ
พนักงาน ขับรถ
โทร 0938107288
นายสวน สินเนือง
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0894201366 
นายสัมฤทธิ์ ศรีวงค์
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0849531368
นายชูศักดิ์ พรมสนาม
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0801991968
นายแสวง ชนะชัย
พนักงาน ขับรถ
โทร 09815220116
นายชัยพล พรมวงศ์
พนักงานบริการ
โทร 0621579098
นางทองดี นาคูณ
พนักงานบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
โทร 0828420194
นายธัญญา เทพวงศ์
พนักงานบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
โทร

Facebook Comments