ครูอัตราจ้าง

นายสรรเสริญ แก้วงาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา กฏหมายน่ารู้
โทร 0933258959
นายชวพล ผลวา
วิชาเอก พลศึกษาและการจัดการกีฬา(ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษาพื้นฐาน
โทร 0918682999
นายสันติชา มานูเอล เลโอนาร์ด
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497
นางจันจิรา ทุมแสน
วิชาเอก บริหารธุรกิจ (ศษ.บ)
สอนวิชา การงานอาชีพ 4
โทร 0847695949 
นางสาวพิกุลรัตน์ ผลชม
วิชาเอก การบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ 3
โทร 0943139748
นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคู
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทร 043 580649
นางสาววิชชุดา มณีกัณ
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 043 580649
นางยอดขวัญ คำตะลา
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0818737586 
นางสุรีพร พินไทยสง
วิชาเอกภาษาไทย (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย
โทร 0992323804
นางสาวสุภาดา พันมาต
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 0913648569

นางสาวจตุพร สอนสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
โทร 088-3273432
นางสาวมณเฑียร ศรีสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก นาฏศิลป์
สอนวิชา นาฏศิลป์
โทร 0940311301

Facebook Comments