ภาษาไทย

นางประกอบ สิงห์โตทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0857468221 
นายพีรัฑฒ์ศักร เมธีจริยาพร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 1
โทร 0986375159
นายสุวิทย์ ศรีนิล
ครู 
วิชาเอก ภาษาไทย (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0898420673
นางรัศมี นตะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5
โทร 0833505013
นางวีรนันท์ เทียนธนาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 1
โทร 0868536114
นางปราณี เวชกามา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5
โทร 0872210806
นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศน.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
โทร 0956177761
นางสาวฐาปณิตา สว่างศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาไทย (ศศ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0852306822
นางศศิยาพร วิพากย์เดชา
ครู
 วิชาเอก ภาษาไทย
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศศ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย
โทร 0615165541
นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.1
โทร 0982269136
นางสาวนุชวนา สตารัตน์
ครู ค.ศ.1
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย
โทร 0925342845

Facebook Comments