ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักรี เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 5
โทร 0833568831 
นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ 3
โทร 0846006345
นางจิตรลดา เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 1
โทร 0818732780
นางสาวรสสุคนธ์ ไชยสีหา
ครู
วิชาเอก นาฎศิลป์ (คบ.)
สอนวิชา นาฎศิลป์
โทร 0628909729
นางภคมน บุญหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ทัศนศิลป์
 โทร 0616982919

Facebook Comments