ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักรี เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 5
โทร 0833568831 
นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ 3
โทร 0846006345
นางจิตรลดา เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 1
โทร 0818732780
นางภคมน บุญหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ทัศนศิลป์
 โทร 0942656661
นางจันจิรา ทุมแสน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก บริหารธุรกิจ (ศษ.บ)
สอนวิชาการงานอาชีพ4
โทร 0847695949 
นางสาวมณเฑียร ศรีสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก นาฏศิลป์
สอนวิชา นาฏศิลป์
โทร 0940311301
นายนพพร ภาชนะวรรณ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดนตรีสากล (ค.บ.)
สอนวิชา ดนตรีศึกษา
โทร

Facebook Comments