ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักรี เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 5
โทร 0833568831 
นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ 3
โทร 0846006345

นางภคมน บุญหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ทัศนศิลป์
 โทร 0942656661

นางจิตรลดา เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 1
โทร 0818732780

นางจารุวรรณ ฝางเสน
ครูชำนาญการ
วิชาเอกนาฏศิลป์แและการละคร (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารหารศึกษา
สอนวิชานาฏศิลป์
โทร 082-1545627

นายวรวุธ ไชยฤกษ์
ครู
วิชาเอกดนตรีศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชาดนตรี
โทร

Facebook Comments