สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุเทพ ขันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
วิชาเอก พลศึกษา (กศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา การศึกษาค้นคว้า
โทร 0855824409
นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3
โทร 0817080242
นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1
โทร 0815450751
โทร 0981589785
นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2
โทร 0866429926
นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1
โทร 0825276849
นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821
นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0885119766 
นายปริญญา ทานะเมฆ
วิชาเอก พลศึกษา (ศษ.บ)
สอนวิชา กระบี่กระบอง
โทร 092 3187416
นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734

Facebook Comments