สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.พิภพ สินธุพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริญญาโท สังคมศึกษา(ศษ.ม)
ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0897101850
นายสมเกียรติ นตะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
สอนวิชาประวัติศาสตร์5
โทร 0623340669
นายจักรกฤษณ์ ทุมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0918620238
นายอนิรุต แสงสุรินทร์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโทบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0810587242
นายธนาวุธ โพธิ์สนาม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์
โทร 0903562559
นางทองลิ้ม กองอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณา
รักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา 1
โทร 0812624310
นางอัมพร ปานจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาประวัติศาสตร์5
โทร 0857738760
นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท บริหารการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0847967956
นางสาวนิภาพร พนมเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0621805697
นางสาววราทิพย์ อนุพันธุ์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0627531245
นางสาวนุจรินทร์ จิตไชย์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0875199644
นางธัญลักษณ์ ขุมทอง
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอน วิชาสังคมศึกษา
โทร 087-0973794
นางภัทรานันท์ โสรถาวร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ไทยคดีศึกษา (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0918671135
นายสมหมาย แก้วงาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา กฏหมายน่ารู้
โทร 0629859944