สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.พิภพ สินธุพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริญญาโท สังคมศึกษา(ศษ.ม)
ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0897101850

นายสมทรัพย์ ศรีหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
สอนวิชาประวัติศาสตร์5
โทร 0890555067

นายจักรกฤษณ์ ทุมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
(ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0918620238

นายอนิรุต แสงสุรินทร์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโทบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0810587242

นางทองลิ้ม กองอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณา
รักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา 1
โทร 0812624310

นางอัมพร ปานจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
(ค.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาประวัติศาสตร์5
โทร 0857738760

นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
(ค.บ.)
ปริญญาโท บริหารการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0847967956

นางสาววราทิพย์ อนุพันธุ์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0627531245

นางสาวนุจรินทร์ จิตไชย์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0875199644

นางสาวนิภาพร พนมเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0621805697

นายสมหมาย แก้วงาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก สังคมศึกษา
(ค.บ.)
สอนวิชา กฏหมายน่ารู้
โทร 0870159886