ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางผุสดี สิงห์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
โทร 0812603432

นางพรพิมล หาษอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0842001124

นางสุภาพร เสมียนคิด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0898618285

นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0817084835

นางละออง สุดหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศษ.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0872265769

นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0879637592

นางสาวสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0807373183

นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0897158533

นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์(ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0904215478

นางสาวอัจฉรา นันเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0828496440

นางอรสา เมธีจริยาพร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0807536408

นางสาวสุภาดา พันมาต
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 0913648569

Mr.Chris Asante
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก English
สอนวิชา English
โทร 0936939264

นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคู
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทร

นางสาววิชชุดา มณีกัน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร

นายสันติชา มานูเอล
เลโอนาร์ด
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส
(ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497

Mr. Emmanuel C. Agbo
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก English
สอนวิชา English
โทร 0948719217

Facebook Comments