ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางผุสดี สิงห์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
โทร 0812603432
นางพรพิมล หาญอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0842001124
นางละออง สุดหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศษ.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0872265769
นางสุภาพร เสมียนคิด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0898618285
นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0817084835
นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0879637592
นางสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0807373183
นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0897158533
นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์(ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0904215478
นางสาวอัจฉรา นันเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0908964504
นางพิมพ์นิภา เมธีจริยาพร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0807536408
นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคู
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทร
นางสาววิชชุดา มณีกัณ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร
นายสันติชา มานูเอล
เลโอนาร์ด
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497
นางสาวสุภาดา พันมาต
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 0913648569
Mr.Chris Asante
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก English
สอนวิชา English
โทร 0936939264

Facebook Comments