ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางผุสดี สิงห์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
โทร 0812603432
นางสุภาพร เสมียนคิด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0898618285
นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0817084835
นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0879637592
นางสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0807373183
นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0897158533
This image has an empty alt attribute; its file name is ปาริณี.jpg
นางสาวปาริณี หาญอาษา
ครู
วิชาเอก ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาจีน ม.1,2,3,4
โทร 0864145365
นางสาวอัจฉรา นันเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0908964504

นางพิมพ์นิภา เมธีจริยาพร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0807536408

นางสาววงเดือน สมภูงา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ()
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1,3,4,5
โทร 0895056631

นางสาวนงลักษณ์ บุตรพรม
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,4
โทร

นางสาววิชชุดา มณีกัณ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร
นายสันติชา มานูเอล
เลโอนาร์ด
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497

Facebook Comments