Category Archives: ประกาศโรงเรียน

เลื่อน การรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตร ช่วงภาวะการณ์เฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนมัธยมศึกษปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบหลักสูตรการศึกษา รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทราบ
เรื่อง เลื่อน การรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตร ช่วงภาวะการณ์เฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ดังนี้

 1. ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกเอกสารการจบหลักสูตรให้นักเรียนทั้ง ม. 3. และ ม.6 ได้ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม. 2563 เวลา09:00 น. – 12:00 น.
 2. หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเอกสารดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  1.นางรุ่งนภา มาศจันทร์ 0852869354
  2.นางจุลจิรา ทาสระคู 0817684097
  3.นางทองลิ้ม กองอุดม 0981024392
  4.นางนิตินุช เสนาวงศ์ 0872166489
  หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนและทางช่องทางอื่นตามสมควร

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

แนวปฏิบัติในการแก้ 0, ร, มส. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 18- 27 มีนาคม 2563 รอบแรก ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนทุกท่าน ดังนี้

 1. กรณีที่ 1 นักเรียนไม่มีคำร้องขอแก้ตัว
 2. กรณีที่ 2 นักเรียนมีใบคำร้องขอแก้ตัว
 3. กรณีที่ 3 นักเรียนที่จะส่งผลการสอบแก้ตัว ในกรณีที่ครูลงรายมือชื่อรับรองแล้ว
 4. กรณีติดต่อครูประจำวิชาไม่ได้ ให้ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น

แจ้งเลื่อนรับสมัครเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ไปไม่มีกำหนด

หมายเลขประจำตัวนักเรียน 62

 1. ชั้น ม.1
 2. ชั้น ม.2
 3. ชั้น ม.3
 4. ชั้น ม.4
 5. ชั้น ม.5
 6. ชั้น ม.6
  ระกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
  ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
  รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

1.ประกาศรับสมัคร
2.ใบสมัคร

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน ER

 1. ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.1
 2. ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.4

ตารางสอบปลายภาค 2/2562

1.คำสั่ง
2.ตารางสอบ ม.ต้น
3.ตารางสอบ ม.ปลาย
4.ตารางสอบ ER