Category Archives: กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมประจำเดือน 5 ก.พ. 2563

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ชุดที่ 1
เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ชุดที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบรางวัลนักเรียนเก่งอังกฤษ

สูทกรรม(ประกอบอาหาร) ม.1

ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และ Merry Christmas

1.ตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2.Christmas
3.จับฉลากของขวัญ ม.1
4.งานเลี้ยงตอนกลางคืน
5.Cover Dance

ทวิศึกษาพบผู้ประกอบการ 22-23 ธ.ค.2562

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ฟ้อนสักการะพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) 19 ธ.ค. 2562