Category Archives: personal

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายวีระ ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
โทร 0985868477
นายอำนวย หกพันนา
ครู
วิชาเอก สถิติประยุกต์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0868619764
นายจำนงค์ จิตฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0990079089

นายศรีรัตน์ สนสี
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0933922501
นางสุมาลี บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
โทร 0885137046
นางจิราพร จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา-คณิตศาสตร์(ศษ.บ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
โทร 0935493232
นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำ
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
โทร 0619495389

นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติ
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร์ (ศษ.บ)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
โทร 0874404947
นางอรวริญญ์ จันทะคัด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
โทร 0898962853
นางสาวสุคนทิพย์ พลเยี่ยม
ครู
วิชาเอก ชีววิทยา-คณิตศาสตร์(ศษ.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
โทร 0878578439
นางณิรดา ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0821026064
นางสาวจิราพร นามคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0895759365
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ waranipit.jpg
นางสาววรนิพิฎ พันธ์หนองหว้า
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
สาขา การศึกษาคณิตศาสตร์
โทร 091-8197079

นางยอดขวัญ คำตะลา
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก คณิตศาสตร์
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 043 580649

ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางผุสดี สิงห์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
โทร 0812603432
นางพรพิมล หาญอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0842001124
นางละออง สุดหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศษ.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0872265769
นางสุภาพร เสมียนคิด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0898618285
นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0817084835
นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0879637592
นางสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0807373183
นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0897158533
นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์(ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0904215478
นางสาวอัจฉรา นันเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0908964504
นางพิมพ์นิภา เมธีจริยาพร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0807536408
นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคู
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทร
นางสาววิชชุดา มณีกัณ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร
นายสันติชา มานูเอล
เลโอนาร์ด
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497
นางสาวสุภาดา พันมาต
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 0913648569
Mr.Chris Asante
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก English
สอนวิชา English
โทร 0936939264

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.พิภพ สินธุพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริญญาโท สังคมศึกษา(ศษ.ม)
ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0897101850
นายสมเกียรติ นตะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
สอนวิชาประวัติศาสตร์5
โทร 0623340669
นายจักรกฤษณ์ ทุมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0918620238
นายอนิรุต แสงสุรินทร์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโทบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0810587242
นายธนาวุธ โพธิ์สนาม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์
โทร 0903562559
นางทองลิ้ม กองอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณา
รักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา 1
โทร 0812624310
นางอัมพร ปานจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาประวัติศาสตร์5
โทร 0857738760
นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท บริหารการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0847967956
นางสาวนิภาพร พนมเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0621805697
นางสาววราทิพย์ อนุพันธุ์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0627531245
นางสาวนุจรินทร์ จิตไชย์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0875199644
นางธัญลักษณ์ ขุมทอง
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอน วิชาสังคมศึกษา
โทร 087-0973794
นางภัทรานันท์ โสรถาวร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ไทยคดีศึกษา (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0918671135
นายสมหมาย แก้วงาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา กฏหมายน่ารู้
โทร 0629859944

สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุเทพ ขันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
วิชาเอก พลศึกษา (กศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา การศึกษาค้นคว้า
โทร 0855824409
นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3
โทร 0817080242
นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1
โทร 0815450751
โทร 0981589785
นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2
โทร 0866429926
นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1
โทร 0825276849
นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821
นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0885119766 
นายปริญญา ทานะเมฆ
วิชาเอก พลศึกษา (ศษ.บ)
สอนวิชา กระบี่กระบอง
โทร 092 3187416
นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734

ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักรี เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 5
โทร 0833568831 
นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ 3
โทร 0846006345
นางจิตรลดา เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ 1
โทร 0818732780
นางภคมน บุญหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ทัศนศิลป์
 โทร 0942656661
นางจันจิรา ทุมแสน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก บริหารธุรกิจ (ศษ.บ)
สอนวิชาการงานอาชีพ4
โทร 0847695949 
นางสาวมณเฑียร ศรีสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก นาฏศิลป์
สอนวิชา นาฏศิลป์
โทร 0940311301
นายนพพร ภาชนะวรรณ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดนตรีสากล (ค.บ.)
สอนวิชา ดนตรีศึกษา
โทร