สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is natapong.jpg

นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3
โทร 0817080242
This image has an empty alt attribute; its file name is chairad.jpg

นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1
โทร 0815450751
โทร 0981589785
This image has an empty alt attribute; its file name is ponsathron.jpg

นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2
โทร 0866429926

นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1
โทร 0825276849
This image has an empty alt attribute; its file name is outhai.jpg
นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821

This image has an empty alt attribute; its file name is nattapon.jpg
นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0885119766 
นางสาวกชพรรณ โปร่งจิตร
ครู
วิชาเอก สุขศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา ม.1-ม.2
โทร 0915613578
This image has an empty alt attribute; its file name is suwanan.jpg
นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734

นางสาวสิริพร พาที
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร

นายญาณันธร ศรีพิลา
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก พลศึกษาและการจัดการกีฬา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร

Facebook Comments