สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is natapong.jpg

นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3
โทร 0817080242
This image has an empty alt attribute; its file name is chairad.jpg

นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1
โทร 0815450751
โทร 0981589785
This image has an empty alt attribute; its file name is ponsathron.jpg

นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2
โทร 0866429926

นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1
โทร 0825276849

This image has an empty alt attribute; its file name is outhai.jpg
นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821

This image has an empty alt attribute; its file name is nattapon.jpg
นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0885119766 
นางสาวกชพรรณ โปร่งจิตร
ครู
วิชาเอก สุขศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา ม.1-ม.2
โทร 0915613578
This image has an empty alt attribute; its file name is suwanan.jpg
นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734

นางสาวสิริพร พาที
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร

Facebook Comments