สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is natapong.jpg

นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3

This image has an empty alt attribute; its file name is chairad.jpg
นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1


This image has an empty alt attribute; its file name is ponsathron.jpg
นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2

นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1

This image has an empty alt attribute; its file name is outhai.jpg
นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5

This image has an empty alt attribute; its file name is nattapon.jpg
นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา

นายกฤษณะ เรืองศรี
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is กชพรรณ.jpg
นางสาวกชพรรณ โปร่งจิตร
ครู
วิชาเอก สุขศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา ม.1-ม.2

นางสาวเฟื่องลดา บุญเลิศ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา พลศึกษา

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย