สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is natapong.jpg

นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3
โทร 0817080242
This image has an empty alt attribute; its file name is chairad.jpg
นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1
โทร 0815450751
โทร 0981589785
This image has an empty alt attribute; its file name is ponsathron.jpg
นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2
โทร 0866429926
นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1
โทร 0825276849

This image has an empty alt attribute; its file name is outhai.jpg
นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821

This image has an empty alt attribute; its file name is nattapon.jpg
นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0885119766 
นายกฤษณะ เรืองศรี
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0611219260

This image has an empty alt attribute; its file name is กชพรรณ.jpg
นางสาวกชพรรณ โปร่งจิตร
ครู
วิชาเอก สุขศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา ม.1-ม.2
โทร 0915613578
นางสาวเฟื่องลดา บุญเลิศ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0902853779

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย