สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.พิภพ สินธุพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริญญาโท สังคมศึกษา(ศษ.ม)
ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0897101850
This image has an empty alt attribute; its file name is anirut.jpg
นายอนิรุต แสงสุรินทร์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโทบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0810587242
This image has an empty alt attribute; its file name is thonlim-1.jpg
นางทองลิ้ม กองอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณา
รักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา 1
โทร 0981024392
This image has an empty alt attribute; its file name is narong.jpg
นายณงค์ สุดชารี
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
0895753768
นายธนาวุธ โพธิ์สนาม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์
โทร 0903562559
This image has an empty alt attribute; its file name is อุดมศักดิ์11-1.jpg
นายอุดมศักดิ์ นาวา
ครู
วิชาเอก รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา (กฎหมาย)
โทร 0890189183
นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท บริหารการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0847967956

This image has an empty alt attribute; its file name is สิมิลัน1.jpg
นางสาวสิมิลัน เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0925824510
นางสาวนิภาพร พนมเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0621805697
นางสาววราทิพย์ อนุพันธุ์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0627531245
นางสาวนุจรินทร์ จิตไชย์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0875199644
นางธัญลักษณ์ ขุมทอง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอน วิชาสังคมศึกษา
โทร 087-0973794
This image has an empty alt attribute; its file name is สุริยา-สาลี.jpg
นางสาวสุริยา สาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกสังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา ม.4 -ม.​6
โทร. 0992387998

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย