สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.พิภพ สินธุพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริญญาโท สังคมศึกษา(ศษ.ม)
ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3

This image has an empty alt attribute; its file name is anirut.jpg
นายอนิรุต แสงสุรินทร์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโทบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is thonlim-1.jpg
นางทองลิ้ม กองอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณา
รักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา 1

This image has an empty alt attribute; its file name is narong.jpg
นายณงค์ สุดชารี
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา

นายธนาวุธ โพธิ์สนาม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์

นายอุดมศักดิ์ นาวา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา (กฎหมาย)

นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท บริหารการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is สิมิลัน1.jpg
นางสาวสิมิลัน เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา

นางสาวนิภาพร พนมเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา

นางวราทิพย์ อนุพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา

นางสาวนุจรินทร์ จิตไชย์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษา

นางธัญลักษณ์ ขุมทอง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอน วิชาสังคมศึกษา

This image has an empty alt attribute; its file name is สุริยา-สาลี.jpg
นางสาวสุริยา สาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกสังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา ม.4 -ม.​6

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย