ภาษาไทย

นางสาวฐาปณิตา สว่างศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาไทย (ศศ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0852306822
This image has an empty alt attribute; its file name is ฐาปนพงศ์ใหม่.jpg
นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศน.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
โทร 0956177761
This image has an empty alt attribute; its file name is ภูวนันท์.jpg
นายภูวนันท์ ศรีเมือง
ครู
วิชาเอก การสอนภาษาไทย (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย
โทร 0801856934
นางปราณี เวชกามา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5
โทร 0872210806
This image has an empty alt attribute; its file name is pakob.jpg
นางประกอบ สิงห์โตทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0857468221 
This image has an empty alt attribute; its file name is นุชวนา.jpg
นางสาวนุชวนา สตารัตน์
ครู ค.ศ.1
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย
โทร 0925342845
This image has an empty alt attribute; its file name is พิมณภัทร์.jpg
นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.1
โทร 0982269136
นางสาวสิริธร ภูมิเรศสุนทร
ครู
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.3
โทร 0630235568

Facebook Comments