ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางประกอบ สิงห์โตทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0857468221 


This image has an empty alt attribute; its file name is ฐาปนพงศ์ใหม่.jpg
นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศน.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
โทร 0956177761
นายภูวนันท์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก การสอนภาษาไทย (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.5
โทร 0801856934
นางปราณี เวชกามา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5
โทร 0872210806
นางสาวสิริธร ภูมิเรศสุนทร
ครู
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.3
โทร 0630235568
This image has an empty alt attribute; its file name is นุชวนา.jpg
นางสาวนุชวนา สตารัตน์
ครู ค.ศ.1
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย
โทร 0925342845
This image has an empty alt attribute; its file name is พิมณภัทร์.jpg
นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.1
โทร 0982269136

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย