ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางประกอบ สิงห์โตทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3


This image has an empty alt attribute; its file name is ฐาปนพงศ์ใหม่.jpg
นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศน.บ)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน

นายภูวนันท์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก การสอนภาษาไทย (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.5

นางปราณี เวชกามา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5

นางสาวสิริธร ภูมิเรศสุนทร
ครู
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.3

This image has an empty alt attribute; its file name is นุชวนา.jpg
นางสาวนุชวนา สตารัตน์
ครู ค.ศ.1
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย

This image has an empty alt attribute; its file name is พิมณภัทร์.jpg
นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.1

นายอมร โกนจา
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอกภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย ม.1

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย