ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

        โรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย เดิมชื่อ “โรงเรียนสุวรรณภูมิ” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2497 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ (โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2497 ได้ย้ายไปทำการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดทุ่งลัฎฐิวัน
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2499 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่ สถานที่ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2503 ได้เปลี่ยนการเรียนการสอน เปิดประถมศึกษาตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ในระดับ ป.5 – ป.7 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2520 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ( ทำให้บางคนเรียก ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสามัญ” )
ปีการศึกษา 2526 ได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่นที่ 1 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1-3
ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ม. 4 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน โรงเรียนขอขยายเป็น 3 ห้องเรียน นักเรียน 120 คน
ปีการศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-2-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-5-6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้น มีชื่อว่าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนขอเพิ่มชื่อจากเดิม “โรงเรียนสุวรรณภูมิ” เป็น “โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย” และ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และในปีนี้โรงเรียนได้จัดตั้งสมาคมครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ สมาคมศิษย์เก่าได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาจัตุรมุข และได้รับบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร ศรีศุภอักษร เป็นอาคาร ๓ ชั้น จาก ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. สร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย