คำสั่ง ปี 2565

  1. คำสั่งที่ 95/2565 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2565

Facebook Comments