คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายวีระ ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
โทร 0885611639
This image has an empty alt attribute; its file name is ศรีรัตน์1.jpg
นายศรีรัตน์ สนสี
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0933922501

นายจำนงค์ จิตฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0990079089
This image has an empty alt attribute; its file name is jiraron.jpg
นางจิราพร จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา-คณิตศาสตร์(ศษ.บ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
โทร 0935493232
นางสุมาลี บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
โทร 0885137046
This image has an empty alt attribute; its file name is จิราพร.jpg
นางจิราพร คนตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0895759365

นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
โทร 0619495389
นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติ
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร์ (ศษ.บ)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
โทร 0874404947
นางอรวริญญ์ จันทะคัด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
โทร 0898962853
นางสาวพุธนาฏ คำมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1,หุ่นยนต์ ม.1,4
โทร 0885634236

นางณิรดา ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0821026064
นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0632356585


นางภคพร​ ไชยสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์​ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร.​ 089-8441927
นางวรนิพิฎ ศิริจันทร์
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
สาขา การศึกษาคณิตศาสตร์
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 091-8197079
นางสาวสุภาวดี เสนภูงา
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร​ 0807811648

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย