คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายวีระ ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

นายศรีรัตน์ สนสี
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์

นายจำนงค์ จิตฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

This image has an empty alt attribute; its file name is jiraron.jpg
นางจิราพร จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา-คณิตศาสตร์(ศษ.บ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

นางสุมาลี บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1

This image has an empty alt attribute; its file name is จิราพร.jpg
นางจิราพร คนตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์


นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

นางวรนิพิฎ ศิริจันทร์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
สาขา การศึกษาคณิตศาสตร์
สอนวิชา คณิตศาสตร์
นางอรวริญญ์ จันทะคัด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

นางสาวพุธนาฏ คำมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1,หุ่นยนต์ ม.1,4


นางณิรดา ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

นางภคพร​ ไชยสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์​ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน


นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี เสนภูงา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย