บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกให้สวยด้วย Adobe Photoshop CS6
รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 รหัสวิชา ง 30215 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย

 

หน่วยที่

เรื่อง

จำนวนคาบเรียน

หน่วยที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
- ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
- หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
- หลักการทำงานกราฟิกแบบ Raster
- หลักการทำงานกราฟิกแบบ Vector
- หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ

2

 

หน่วยที่ 2

การปรับเปลี่ยนรูปทรงภาพด้วย Transform
- ปรับขนาดภาพ (Scale)
- หมุนภาพ (Rotate)
- การเอียงภาพ (Skew)
- บิดภาพให้ผิดสันส่วน (Distort)
- บิดภาพให้ดูมีมิติใกล้ไกล (Perspective)
- ปรับรูปทรงอิสระ (Free Transform)
- ตัดภาพให้โค้ง (Warp)

2

หน่วยที่ 3

การสร้าง Selection ในรูปแบบต่างๆ
- รู้จักกับ Selection
- Selection รูปทรงพื้นฐาน
- เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool
- เครื่องมือ Elliptical Marquee Tool
- เครื่องมือ Single Row Marquee Tool
- เครื่องมือ Single Column Marquee Tool      
- Selection รูปทรงอิสระ
- เครื่องมือ Lasso Tool
- เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool
- เครื่องมือ Magnetic Lasso Tool
- Selection แบบรวดเร็ว
- เครื่องมือ Quick Selection Tool
- เครื่องมือ Magic Wand Tool

6

หน่วยที่ 4

แต่งแต้มสีให้งานกราฟิก
- การระบายสี
- เครื่องมือ Gradient Tool
- เครื่องมือ Paint Bucket Tool
- เครื่องมือ Color Picker

2

หน่วยที่ 5

การแก้ไขรูปภาพด้วย Eraser Tool
-เครื่องมือ Eraser Tool
-เครื่องมือ Background Eraser Tool
-เครื่องมือ Magic Eraser Tool

2

หน่วยที่ 6

การทำงานกับข้อความและตัวอักษร
- ประเภทของฟอนต์
- ความหมายของ Unicode
- เครื่องมือ Horizontal Type Tool
- เครื่องมือ Vertical Type Tool
- กำหนดความคมตัวอักษร
- ปรับแต่งตัวอักษรด้วยพาเนล  Character
- กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
- การปรับช่องไฟ
- การเลือกใช้ Style ให้กับตัวอักษร
- เครื่องมือ Horizontal Type Mask Tool
- เครื่องมือ Vertical Type Mask Tool

2

หน่วยที่ 7

ออกแบบกราฟิกด้วยรูปทรงพื้นฐาน
- เครื่องมือ Rectangle Tool
- เครื่องมือ Rounded Rectangle Tool
- เครื่องมือ Ellipse Tool
- เครื่องมือ Polygon Tool
- เครื่องมือ Line Tool
- เครื่องมือ Custom Shape Tool

2

 

   
 
 
 

Back to Top