วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้.


  1. ศึกษาคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเว็บเพจ “แนะนำบทเรียน” ให้เข้าใจ
  2. คลิกที่เมนู สำหรับนักเรียน แล้วใส่ Username และ Password ของนักเรียน
  3. เมื่อนักเรียนเข้าใช้ครั้งแรก ระบบจะให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติ
  4. ให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่านตามต้องการ
  5. เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบแล้วให้นักเรียน คลิกที่เมนู แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียน 40 ข้อ
  6. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
  7. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู ใบงาน เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมตามใบงาน
  8. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานแล้ว ให้นักเรียนคลิกเมนู แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน
  9. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน 40 ข้อ
   
 
 
 

Back to Top