บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกให้สวยด้วย Adobe Photoshop CS6
โครงการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1
รหัสวิชา ง 30215 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อัตราส่วนคะแนน 80:20
ผู้สอน นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ใช้กระบวนการ  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  การคิดวิเคราะห์   การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด  ความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          1. รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
          2. รู้และเข้าใจหลักการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน
          3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม  Adobe Photoshop cs6 ได้
          4. นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกได้
          5. นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยตนเอง
          6. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 ออกแบบชิ้นงานให้สวยงามได้
          7. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   
 
 

 

Back to Top