ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ  นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งเลขที่  5509
สถานศึกษา โรงเรียสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สถาบันการศึกษา -
1. วุฒิปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   
[เข้าสู่ระบบ]
 
 
 
 

Back to Top