วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกาญจนะ นามสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาโท การบริหารกาศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
This image has an empty alt attribute; its file name is kitti.jpg

นายกิตติ ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)


นางรัตนา ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์


นางจุลจิรา ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาโครงงานวิทย์ฯ

นางอรัญญา ทีบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา

นายเด่น อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์

นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
นางนิตินุช เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี

นางทองไพร เปรมปรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโทการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ค.ม)
สอนวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

นางชฎาธาร แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์

นางระเบียบ หนูน้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์

นางสุกานดา ภาระเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา แนะแนว

นางจุฑาแก้ว สุริยาประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
นางอรอนงค์ สอนสนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา

นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
สอนวิชา เคมี

นางปราณี ชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยาศึกษา
(ค.บ.)
ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา (วท.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา

นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)
สอนวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

นางสาวอัมพร กมลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท ฟิสิกส์ (วท.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์ ม.5

นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์

นางสาววรรณภา เลิศพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา

นางสาวธิดารัตน์ นนทมา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอนวิทย์ (ค.ม.)
สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางดาว จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาตร์-เคมี (กศ.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา เคมีและโลกดาราศาสตร์

นายนวพล ผาบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์

นางอารี ช่างยันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกเคมี (คบ.)
สอนวิชาเคมี

This image has an empty alt attribute; its file name is บัณฑิตา.jpg
นางสาวบัณฑิตา ทุมมา
ครู
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ (ศษ.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3-ม.4นายประวิทย์ คดีเวียง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ ม.3


นางสาวณัฐวดี ศิริรส
ครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ม.2


นางรุจิรา จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชาฟิสิกส์

นางกัญณิชา หินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย