วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกาญจนะ นามสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาโท การบริหารกาศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0810737075
This image has an empty alt attribute; its file name is kitti.jpg

นายกิตติ ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
Tel 0833326113

นางรัตนา ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0878532313


นางจุลจิรา ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาโครงงานวิทย์ฯ
Tel 0817684097

นางอรัญญา ทีบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0833549247

นายเด่น อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0942261049
นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0882602880
นางนิตินุช เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0872166489
นางทองไพร เปรมปรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโทการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ค.ม)
สอนวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Tel 0960956463
นางชฎาธาร แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0878541350
นางระเบียบ หนูน้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0854663152
นางสุกานดา ภาระเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา แนะแนว
Tel 0817399917
นางจุฑาแก้ว สุริยาประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
นางอรอนงค์ สอนสนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0846004233
นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
สอนวิชา เคมี
Tel 0979266632
นางปราณี ชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยาศึกษา
(ค.บ.)
ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา (วท.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0811178289
This image has an empty alt attribute; its file name is ณัฐณิการ์-เกลี้ยงพร้อม.jpg
นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม
ครู
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)
สอนวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
Tel 08220401980

นางสาวอัมพร กมลเลิศ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท ฟิสิกส์ (วท.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์ ม.5
Tel 0924547951
นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0893951191

นางสาววรรณภา เลิศพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0885623799
นางสาวธิดารัตน์ นนทมา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก การสอนวิทย์ (ค.ม.)
สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Tel 0902382293
นางดาว จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาตร์-เคมี (กศ.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา เคมีและโลกดาราศาสตร์
Tel 0804803529
นายนวพล ผาบุญมา
ครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0951683463

นางอารี ช่างยันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกเคมี (คบ.)
สอนวิชาเคมี
Tel 098586474
This image has an empty alt attribute; its file name is บัณฑิตา.jpg
นางสาวบัณฑิตา ทุมมา
ครู
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ (ศษ.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3-ม.4
Tel 0882281732

นายประวิทย์ คดีเวียง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ ม.3
Tel 0863740694

This image has an empty alt attribute; its file name is นางรุจิรา-จันทร์คำ.jpg
นางรุจิรา จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชาฟิสิกส์
Tel 0899959142
This image has an empty alt attribute; its file name is ธิดารัตน์.jpg
นางสาวธิดารัตน์ นนทมา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก การสอนวิทย์ (ค.ม.)
สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Tel 0902382293


นางกัญณิชา หินทอง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์
Tel 0876494957
นายวีรยุทธ หยุดยั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ
Tel 0883216522
นางสาวณัฐวดี ศิริรส
ครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ม.2
Tel 0933610598

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย