ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

This image has an empty alt attribute; its file name is rattikan.jpg
นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ 3
โทร 0846006345
นางจารุวรรณ ฝางเสน
ครูชำนาญการ
วิชาเอกนาฏศิลป์แและการละคร (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารหารศึกษา
สอนวิชานาฏศิลป์
โทร 082-1545627

นางจิตรลดา เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ 5
โทร 0818732780
นายวรวุธ ไชยฤกษ์
ครู
วิชาเอกดนตรีศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชาดนตรี
โทร 0878328573
นางภคมน บุญหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ทัศนศิลป์
 โทร 0942656661

Facebook Comments