ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

This image has an empty alt attribute; its file name is rattikan.jpg
นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ 3

นางจารุวรรณ ฝางเสน
ครูชำนาญการ
วิชาเอกนาฏศิลป์แและการละคร (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารหารศึกษา
สอนวิชานาฏศิลป์

ว่าที่ร้อยตรีธราธิป คำดี
ครู
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ ม.3 ดนตรีนาฏศิลป์ ม.5

นายวรวุธ ไชยฤกษ์
ครู
วิชาเอกดนตรีศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชาดนตรี


This image has an empty alt attribute; its file name is กฤษณะ-แก้วขำ.jpg
ชื่อ นายกฤษณะ แก้วขำ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ)
สอนวิชา ศิลปะ(ดนตรี) ม .2

นางภคมน บุญหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ทัศนศิลป์

นายชัชวาล ลำดวน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ (ดศ.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ (ดนตรี ม.5)

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย