ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

This image has an empty alt attribute; its file name is rattikan.jpg
นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ 3
โทร 0846006345
นางจารุวรรณ ฝางเสน
ครูชำนาญการ
วิชาเอกนาฏศิลป์แและการละคร (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารหารศึกษา
สอนวิชานาฏศิลป์
โทร 082-1545627

นางจิตรลดา เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ 5
โทร 0818732780
นายวรวุธ ไชยฤกษ์
ครู
วิชาเอกดนตรีศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชาดนตรี
โทร 0878328573

ว่าที่ร้อยตรีธราธิป คำดี
ครู
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา ทัศนศิลป์ ม.3 ดนตรีนาฏศิลป์ ม.5
โทร 0908289770
This image has an empty alt attribute; its file name is กฤษณะ-แก้วขำ.jpg
ชื่อ นายกฤษณะ แก้วขำ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ)
สอนวิชา ศิลปะ(ดนตรี) ม .2
เบอร์โทร 0918685287
นางภคมน บุญหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ทัศนศิลป์
 โทร 0942656661
นายชัชวาล ลำดวน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ (ดศ.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ (ดนตรี ม.5)
โทร 0991759320

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย