วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ปี 2564-2567

วิสัยทัศน์ (School Vision)

“โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามมาตรฐานวิชาชีพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลาย บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการด้วยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 2. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและการประเมินที่หลากหลาย เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มึคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลาย ตามที่สถานศึกษากำหนด บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนา (development strategy)

 • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย