ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.4
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล ม.6
This image has an empty alt attribute; its file name is wadcahrapon-1.jpg
นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

This image has an empty alt attribute; its file name is dungpon.jpg
นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

นายชาร์ลีห์ สมภูงา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาววงเดือน สมภูงา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ()
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1,3,4,5

นางสาวสยุมพร บัวบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ม 5

นางสาวปาริณี หาญอาษา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาจีน ม.1,2,3,4

This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg
นางสาวนงลักษณ์ บุตรพรม
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,4

นางสาวอนัญญา พลหินกอง
วิชาเอก ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาจีน

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย