ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0807373183
นางสุภาพร เสมียนคิด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0898618285

This image has an empty alt attribute; its file name is wadcahrapon-1.jpg
นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0879637592
This image has an empty alt attribute; its file name is dungpon.jpg
นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0817084835
This image has an empty alt attribute; its file name is Opiyada.jpg
นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0956710015
นางสาววงเดือน สมภูงา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ()
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1,3,4,5
โทร 0895056631
This image has an empty alt attribute; its file name is สยุมพร1.jpg
นางสาวสยุมพร บัวบุศย์
ครูชำนาญการ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ม 5
โทร 0656951195

This image has an empty alt attribute; its file name is ปาริณี.jpg
นางสาวปาริณี หาญอาษา
ครู
วิชาเอก ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาจีน ม.1,2,3,4
โทร 0864145365
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg
นางสาวนงลักษณ์ บุตรพรม
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,4
โทร
This image has an empty alt attribute; its file name is orasa-1.jpg
นางพิมพ์นิภา เมธีจริยาพร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0807536408


นายสันติชา มานูเอล
เลโอนาร์ด
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497

Facebook Comments