ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0807373183
นายชาร์ลีห์ สมภูงา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทร
This image has an empty alt attribute; its file name is wadcahrapon-1.jpg
นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0879637592
This image has an empty alt attribute; its file name is dungpon.jpg
นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0817084835
This image has an empty alt attribute; its file name is Opiyada.jpg
นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0956710015
นางสาววงเดือน สมภูงา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ()
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1,3,4,5
โทร 0895056631
นางสาวสยุมพร บัวบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ม 5
โทร 0656951195

นางสาวปาริณี หาญอาษา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาจีน ม.1,2,3,4
โทร 0864145365
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg
นางสาวนงลักษณ์ บุตรพรม
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,4
โทร

นางสาวอนัญญา พลหินกอง
วิชาเอก ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร

นายสันติชา มานูเอล
เลโอนาร์ด
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย