พนักงานราชการ

นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821
นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โทร 0885119766 
นางพิมพ์นิภา เมธีจริยาพร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0807536408

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย