ครูอัตราจ้าง

นายสันติชา มานูเอล เลโอนาร์ด
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ


นายกฤษณะ เรืองศรี
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษานายชัชวาล ลำดวน
วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ (ดศ.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ (ดนตรี ม.5)

ชื่อ นายกฤษณะ แก้วขำ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ)
สอนวิชา ศิลปะ(ดนตรี) ม .2


นางสาวอนัญญา พลหินกอง
วิชาเอก ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาจีน

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย