การงานอาชีพ

This image has an empty alt attribute; its file name is amonrat.jpg
นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา การงานอาชีพ
โทร 0821152755

This image has an empty alt attribute; its file name is kannika.jpg
นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คหกรรม
(ปกศ.สูง)
สอนวิชา การงานอาชีพ 1
โทร 0836644482
นายปิติภาคย์ สุดหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
สอนวิชา การงานอาชีพ ม.4
โทร 0922968333

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย