ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (SW SCIENCE TEST II ) ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (sw science test II) ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่รางวัลและทุน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมอบรางวัลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.

ประกาศผลการสอบวิทยาศาสตร์
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Facebook Comments