แนะนำคุณครูคนใหม่ และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

1.นายณรงค์ สุดชารี วิชาเอก สังคมศึกษา
2.นางสาวปาริณี หาญอาษา วิชาเอก ภาษาจิน
3.นายวราวุธ ไชยฤกษ วิชาเอก ดนตรี
4.นายวีรยุทธ หยุดยั้ง วิชาเอก คอมพิวเตอร์
5.นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย วิชาเอก คณิตศาสตร์
6.นางสาววงเดือน สมภูงา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
7.นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ วิชาเอก ภาษาไทย
8.Mr.Petrus Franciscuc Marinus

Facebook Comments