เลื่อน การรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตร ช่วงภาวะการณ์เฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนมัธยมศึกษปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบหลักสูตรการศึกษา รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทราบ
เรื่อง เลื่อน การรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตร ช่วงภาวะการณ์เฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ดังนี้

 1. ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกเอกสารการจบหลักสูตรให้นักเรียนทั้ง ม. 3. และ ม.6 ได้ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม. 2563 เวลา09:00 น. – 12:00 น.
 2. หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเอกสารดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  1.นางรุ่งนภา มาศจันทร์ 0852869354
  2.นางจุลจิรา ทาสระคู 0817684097
  3.นางทองลิ้ม กองอุดม 0981024392
  4.นางนิตินุช เสนาวงศ์ 0872166489
  หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนและทางช่องทางอื่นตามสมควร

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

Facebook Comments