แนวปฏิบัติในการแก้ 0, ร, มส. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 18- 27 มีนาคม 2563 รอบแรก ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนทุกท่าน ดังนี้

  1. กรณีที่ 1 นักเรียนไม่มีคำร้องขอแก้ตัว
  2. กรณีที่ 2 นักเรียนมีใบคำร้องขอแก้ตัว
  3. กรณีที่ 3 นักเรียนที่จะส่งผลการสอบแก้ตัว ในกรณีที่ครูลงรายมือชื่อรับรองแล้ว
  4. กรณีติดต่อครูประจำวิชาไม่ได้ ให้ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น

Facebook Comments