ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (SW SCIENCE TEST III ) ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร (word)
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
1.ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หมายเหตุ รับโล่รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Facebook Comments