เกษียณ 2562

 1. คุณครูร่วมกิจกรรม
  รายชื่อครูผู้เกษียณ 62
  1.รองผู้อำนวยการสมสมัย อ่อนคำ
  2.คุณครูสมพร เขียวสระคู
  3.คุณครูเดชะ สิงห์ทอง
  4. คุณครูสุเทพ ขันแก้ว
  5. คุณครูพรพิมล หาญอาษา
  6. คุณครูละออง สุดหนองบัว
 2. นักเรียนร่วมกิจกรรม

Facebook Comments