Daily Archives: เมษายน 8, 2021

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-28 เม.ย.64

 1. รับสมัคร ม.1 วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 สอบวันที่ 8 พ.ค. 64 รายงานตัวมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64
  รับสมัคร ม.4 วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 สอบวันที่ 9 พ.ค. 64 รายงานตัวมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64
 2. วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ วิชาละ 20 ข้อ รวม 100 คะแนน
 3. เอกสารการมอบตัวให้นำมา ม.1 วันที่ 8 พ.ค.64, ม.4 วันที่ 9 พ.ค.64
  1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบการศึกษา
  2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
  4.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
  5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
 4. ่าบำรุงการศึกษาเทอมที่ 1
  ค่าบำรุงการศึกษาเทอมที่ 2
 5. าวน์โหลดใบสมัคร
 6. ลิงค์สมัครออนไลน์
 7. ดูรายชื่อนักเรียนสมัครออนไลน์