Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง สพม.27 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

  1. คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
  2. หน่วยงานอื่นๆ
  3. นางนพมาศ

ประกาศผลสอบการแข่งขันภาษาอังกฤษ

1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียน ยากจน

ผอ.ศิริ ธนะมูล ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จำนวน 20 ทุน