คำสั่งโรงเรียน 2566

  1. คำสั่งที่ 128/2566 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  2. คำสั่งที่ 166/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566
  3. คำสั่งที่ 163/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
  4. คำสั่งที่ 155/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  5. คำสั่งที่ 132/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
  6. คำสั่งที่ 125/2566 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2566
  7. คำสั่งที่ 95/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2565

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย